Status fundacji Kuku Kotku Brodnica

Tekst jednolity z dnia 08 marca 2019 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KUKU KOTKU wspierająca dzieci z zaburzeniami rozwoju w szczególności z autyzmem i ich rodzin zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Tomasza Małkiewicza i Magdalenę Markowską, zwanych dalej fundatorami aktem notarialnym z dnia 08.03.2019r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Brodnicy przed notariuszem Wacławem Jankowskim.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
 3. Fundacja jest powołana do propagowania profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania chorób skutkujących niepełnosprawnością, a także wczesnej interwencji i zapobiegania społecznym i zdrowotnym skutkom niepełnosprawności poprzez wspieranie i prowadzenia placówek oświatowo-dydaktycznych, gwarantujących dzieciom z niepełnosprawnością sprzężoną, a w szczególności chorym przewlekle i z autyzmem, wieloprofilową rehabilitację oraz rozwój.

Siedzibą Fundacji jest miasto Brodnica.

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 1. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, w szczególności osób, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji.

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Celem Fundacji jest wieloprofilowa stymulacja dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a w szczególności chorych przewlekle i z autyzmem, podejmowana w celu stworzenia im optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju w procesie edukacji, ich usamodzielnienia, a tym samym upowszechnianie idei integracji społecznej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności pożytku publicznego poprzez:
  1. prowadzenie przedszkoli
  2. prowadzenie szkół podstawowych
  3. działalność edukacyjna i psychoterapeutyczna na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju
  4. prowadzenie placówek integracyjnych,
  5. tworzenie warunków umożliwiających wczesną interwencję u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poniżej 3 -go roku życia,
  6. współpraca z innymi ośrodkami rehabilitacji i edukacji
  7. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z niepełnosprawnością sprzężoną dziecka, chorobami przewlekłymi, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi,
  8. organizowanie, prowadzenie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynkowych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
  9. powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
  10. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla członków ich rodzin,
  11. wykorzystywanie nowoczesnych technologii wspierających procesy kształcenia i leczenia dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
  12. organizację, wspieranie krajowych, zagranicznych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, aukcji, warsztatów, koncertów, bali charytatywnych, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, pomoc w organizacji praktyk i staży, a także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno-edukacyjnym.
 3. Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Na łączny wkład pieniężny składa się:
  1. kwota 2.500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) włożona przez Tomasza Małkiewicza,
  2. kwota 2.500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) włożona przez Magdalenę Markowską.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, datków i subwencji osób fizycznych i prawnych,
  3. zbiórek i imprez publicznych,
  4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. wpłat 1% podatku od podatników,
  7. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
  8. działalności gospodarczej Fundacji.
  9. sprzedaży przedmiotów darowizny
  10. wpłat dokonywanych przez uczestników realizowanych działalności.
 4. Przychody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów Fundacja może przeznaczyć na każdy rodzaj statutowej działalności Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 5. Zabrania się podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu, członków innych organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie Zarządu, członkowie innych organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV  RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 1. Statutowa działalność pożytku publicznego Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

1a.   Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. PKD 85.60.Z działalność edukacyjna i psychoterapeutyczna na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. współpraca z innymi ośrodkami rehabilitacji i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 3. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z niepełnosprawnością sprzężoną dziecka, chorobami przewlekłymi, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 4. powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną , a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 5. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla członków ich rodzin,

1b. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym  zakresie:

 1. PKD 85.10.Z prowadzenie przedszkoli
 2. PKD 20.Z prowadzenie szkoły podstawowej
 3. prowadzenie placówek integracyjnych,
 4. PKD 88.91.Z tworzenie warunków umożliwiających wczesną interwencję u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poniżej 3 -go roku życia,
 5. PKD 85.59.B organizowanie, prowadzenie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynkowych dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 6. wykorzystywanie nowoczesnych technologii wspierających procesy kształcenia i leczenia dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną , a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 7. PKD 88.99.Z organizacja, wspieranie krajowych, zagranicznych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, aukcji, warsztatów, koncertów, bali charytatywnych, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, pomoc w organizacji praktyk i staży, a także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno-edukacyjnym.
 8. Każda z działalności wymienionych w §10.1 regulowane będzie w statucie przyjętym przez Zarząd Fundacji
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego określonej w § 8 Statutu.
 2. Z darowizny dokonanej przez Fundatora przeznacza się kwotę w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić następujące rodzaje działalności:
  1. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7)
  2. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8)
  3. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
  4. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
  5. Wydawanie książek (58.11.Z)
  6. Pozostałą działalność wydawnicza (58.19.Z)
  7. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
  8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  10. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
  11. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
  12. Produkcja mebli (31.0)
  13. Produkcja rowerów i wózków dziecięcych (30.92.Z)
  14. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z)
  15. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na prowadzoną przez nią działalność pożytku publicznego określoną w § 8.1, § 8.2, § 8.3 Statutu.
 5. Działalność gospodarcza Fundacji wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.

V KOMPETENCJE FUNDATORA

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  2. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu z uwzględnieniem § 14.6
  3. uchwalanie zmian Statutu,
  4. łączenie Fundacji z inną fundacją,
  5. likwidacja Fundacji.
 2. Decyzje fundatora zapadają w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku śmierci obu Fundatorów ich powyższe kompetencje będą przysługiwać osobie wskazanej przez Fundatora w testamencie, a w razie braku takiej osoby, zostanie ono tymczasowo wybrana z pośród spadkobierców. Zarząd zwróci się do spadkobierców o wskazanie.

VI ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji.

 1. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na czteroletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Fundator określa funkcje realizowane przez poszczególnych członków Zarządu
 2. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani z pełnienia funkcji przed upływem kadencji.
 3. Fundator, może objąć funkcję członka zarządu. Fundator może być jedynym członkiem zarządu fundacji. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu, a w razie powołanie obu Fundatorów do zarządu, pełnią oni funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Członek zarządu jednoosobowego pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwila doręczenia Fundacji oświadczenia obejmującego rezygnację,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z chwilą uprawomocnienia się wyroku,
  3. śmierci członka Rady,
  4. odwołanie przez Fundatora.
 6. Miesięczne wynagrodzenie członków zarządu nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w poprzednim roku.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody pracowników Fundacji;
  4. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O miejscu i terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność połowy składu Zarządu. Powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu jest przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego (listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub drogą mailową, sms na wskazany numer telefonu i opublikowaną informacją na stronie Fundacji.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

VII SPOSÓB REPREZENTACJI

 1. W przypadku istnienia zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 2. W przypadku istnienia Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie z tym, że w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes. W przypadku świadczeń okresowych uwzględnia się ich sumę za okres roku.
 3. W umowie między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje powołany przez Fundatorów pełnomocnik.

VIII ZMIANA STATUTU

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Fundatora.
 2. Zmiany Statutu mogą uzupełniać cele określone w akcie założycielskim. Zmiany statutu nie mogą uchylać celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

IX POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Uchwałę w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Fundator po uzyskaniu stanowiska Zarządu Fundacji.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie stwierdzenia niemożliwości realizacji celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd rejonowy.